CREDITS (Un-collectible)


Card Name Class Type
Dave Kosak Neutral Minion
Jacob Jarecki Neutral Minion
Jerry Cheng Neutral Minion
Aaron Gutierrez Neutral Minion
Peter Whalen Neutral Minion
Andy Brock Neutral Minion
Derek Sakamoto Neutral Minion
Chris Belcher Neutral Minion
Bryan Chang Neutral Minion
Steven Gabriel Neutral Minion
Monique Ory Neutral Minion
Becca Abel Neutral Minion
Rachelle Davis Neutral Minion
Liv Breeden Neutral Minion
Jerry Mascho Neutral Minion
Jason Shattuck Neutral Minion
Zwick Neutral Minion
Ryan Chew Neutral Minion
Keith Landes Neutral Minion
Cameron Chrisman Neutral Minion
Kyle Harrison Neutral Minion
Nicholas Kinney Neutral Minion
Michael Reynaga Neutral Minion
Eric Del Priore Neutral Minion
Henry Ho Neutral Minion
Pat Nagle Neutral Minion
Josh Durica Neutral Minion
Bob Fitch Neutral Minion
James Yen Neutral Minion
Sojin Hwang Neutral Minion
Charlène Le Scanff Neutral Minion
Max Ma Neutral Minion
Michael Altuna Neutral Minion
Ben Brode Neutral Minion
Dustin Escoffery Neutral Minion
Derek Dupras Neutral Minion
Brian Birmingham Neutral Minion
Alex Chapman Neutral Minion
Laurent Bourcier Neutral Minion
Tim Erskine Neutral Minion
Elizabeth Cho Neutral Minion
Walter Kong Neutral Minion
Kevin Matthews Neutral Minion
Joe "joemag" Magdalena Neutral Minion
Beomki Hong Neutral Minion
Christopher Yim Neutral Minion
He-Rim Woo Neutral Minion
Jeremy Cranford Neutral Minion
Max McCall Neutral Minion
Ricardo Robaina Neutral Minion
Robin Fredericksen Neutral Minion
Hadidjah Chamberlin Neutral Minion
Lorenzo Minaca Neutral Minion
Yong Woo Neutral Minion
Seyil Yoon Neutral Minion
Michael Skacal Neutral Minion
Bree Lawlor Neutral Minion
Martin Brochu Neutral Minion
Jon Bankard Neutral Minion
Steve Shimizu Neutral Minion
Terri Wellman Neutral Minion
Neal Kochhar Neutral Minion
Jason MacAllister Neutral Minion
Ben Thompson Neutral Minion
Mike Donais Neutral Minion
Brad Crusco Neutral Minion
Eric Dodds Neutral Minion
Kris Zierhut Neutral Minion
Jomaro Kindred Neutral Minion
Jason Chayes Neutral Minion
David Pendergrast Neutral Minion
Evan Polekoff Neutral Minion
Jonas Laster Neutral Minion
Alex Tsang Neutral Minion
Jordan Albert Neutral Minion
Matthew Grubb Neutral Minion
Christian Scharling Neutral Minion
Camille Sanford Neutral Minion
Matt Place Neutral Minion
Matt Wyble Neutral Minion
Dean Ayala Neutral Minion
Steve Walker Neutral Minion
Drew Korfe Neutral Minion
Hamilton Chu Neutral Minion
JC Park Neutral Minion
Minshik Kim Neutral Minion
Rob Pardo Neutral Minion
Jeffrey Shyy Neutral Minion
Stephen Chang Neutral Minion
Jason DeFord Neutral Minion
Brian Schwab Neutral Minion
Chris Abramian Neutral Minion
Brian Farr Neutral Minion
Xifang Zhang Priest Minion
Giovanni Scarpati Priest Minion
Ryan Masterson Rogue Minion
Dan Emmons Shaman Minion